Ehsan Art Gallery

Official web site

Comune Di Firenze

نخستین فراخوان سالانه عکس گالری احسان با موضوع--... از پیاده رو--

October, 13 2017

نخستین فراخوان سالانه عکس گالری احسان با موضوع--... از پیاده رو--

October, 13 2017

نمایشگاه نقاشی گروهی خانم مریم تقوی و زهره رستمی از 17شهریور با عنوان گذر دوران در گالری احسان

September, 8 2017

نمایشگاه نقاشی و هنر دیجیتال آقای احمد شاد پیام با عنوان کیمیا ز خاک از 3شهریور در گالری احسان

September, 8 2017

نمایشگاه آثار نقاشی خانم سمانه شیرمحمدزاده با عنوان یک روز زمین از 28اردیبهشت در گالری احسان

May, 27 2017

نمایشگاه آثار نقاشی سیدمهراد سید اخوان با عنوان آفرینش.جهان مادی.مغز معنوی از 15اردیبهشت در گالری احسان

May, 27 2017

نمایشگاه نقاشی خانم طناز منصوری فرد با عنوان گرونیکا در رنگ از6اسفند در گالری احسان

February, 20 2017

نمایشگاه اثار خوشنویسی استاد حسن خازنی با عنوان پس از چندین شکیبایی از 29بهمن در گالری احسان

February, 20 2017

نمایشگاه آثار عکس خانم سجده مدنی با عنوان تهران و بناهای قذیمی از 15بهمن در گالری احسان

February, 1 2017

نمایشگاه نقاشی خانم مرجان توکلی با عنوان-دوباره عشق.دوباره هوا.دوباره نفس-از 10دی در گالری احسان

December, 31 2016

اخبار جدید  اخبار قدیمی

_ Web design for artists | 2019