Ehsan Art Gallery

Official web site

Comune Di Firenze

نمایشگاه آثار نقاشی سیدمهراد سید اخوان با عنوان آفرینش.جهان مادی.مغز معنوی از 15اردیبهشت در گالری احسان

از کودکی مغزهای ما به شکلی که برایمان تعریف می کنند شکل می گیرد در حالی که آفرینش قدمتی طولانی دارد هر انسانی در طول حیات کوتاه خود افکاری پیرامون آفرینش و دید به زندگی و مرگ و پس از آن را در مغزش ایجاد می کند و تغییر می دهد و یا حتی بدون فکر به این مسائل سیر طبیعی را طی  می کند بسته به موقعیت مکانی و زمانی انسان ها همواره متولد می شوند افکارشان شکل می گیرد عقاید و قوانین وضع می شوند  و در سیر تکاملی آفرینش تاثیر داشته و تغییر ایجاد می کنند زیبایی هستی و مرموز بودن نیستی فکر انسان ها را درگیر می کند و هر کدام تعریف هایی را برای ارضا شدن افکار خود و دیگران چه درست و چه غلط ایجاد می کنند و پیروان خود را افزایش می دهند که به این تصویر های ذهنی از عالم مادی و معنا چاشنی از احساسات نیز از طریق قلب هر کدام از انسان ها اضافه می شود و تمامی این دوگانگی  بین مغز و قلب باعث تصمیم ها و انتخابات هر کدام از ما در زندگی کوتاه مان می شود زندگی کوتاهی که در روند آفرینش حتی پس از ما تاثیر دارد مانند مغزی که در حال تکامل است و از سلول های مغزی با طول عمر کم شکل می گیرد. و در نهایت کلمه ای ناشناخته به نام روح که انرژی تمامی این اتفاقات است و رابط بین عالم هستی و نیستی در  نمایش آثارم سعی بر آن است یکسری از همین اتفاقات اعم از هستی، نیستی، احساسات، تفکرات را به تصویر بکشم تا بر روند روح و آفرینش تاثیر بگذارم.  

این نمایشگاه با 13اثر از 15اردیبهشت الی 20 اردیبهشت در گالری بین المللی احسان ادامه دارد.


May, 27 2017

Older Entry صفحه نخست Newer Entry

_ Web design for artists | 2018