Ehsan Art Gallery

Official web site

Comune Di Firenze

نمایشگاه نقاشی خانم مرجان توکلی با عنوان-دوباره عشق.دوباره هوا.دوباره نفس-از 10دی در گالری احسان

شیوه ای نوین از بیان تجسمی است که در ان هنرمند است که برای القای ههیجانات شدید خود از رنگها ی تند واشکال کج ومعوج وخطوط زمخت بهره می گیرد.از پیشگامان این سبک می توان به ونگوگ (نقاش معروف هلندی) اشاره نمود.این هنرمند برای رسیدن به اهداف خود از رنگها ی تند وتشویش برانگیز وضربات مکرر وهیجان زده قلم مو وشکلهای اعوجاح یافته وخارج از چارچوب یاژرفانمایی به دوراز قرار وسامان استفاده می کرده است. وهرآنچه که آرمش بخش وچشم نواز ومتعادل بوده را از صحنه کار خود بیرون میگذاشت.

هدف وی نمایش درون خود مخصوصاً عواطفی چون ترس ، نفرت، عشق ،اضطراب و نگرانی های پیرامون می باشد.

وی در نظر دارد با ایجاد تابلو های اکسپرسیونیستی خود یک منشاء یا ضرورت درونی را آزاد کند این فشار براثر عاطفه یا احساس ایجاد می شود وآزاد شدن نیروهای روانی به این صورت ، ممکن است به حرکات تندی در فرم، قلم گذاری ورنگ منجر شود. وظواهر امور طبیعی را چنان دگرگون کند که زیبا ویا زشت بنظر برسند. اما نتیجه ی حاصله ، بازنمایی زیبائیهاست خصوصاً عواطفی چون عشق ، دوست داشتن ، محبت وبخشش

این هنرمند با کشیدن تصاویری از چهره هایی در ابعاد وشکلهای مختلف ، به بیان حالات وارزوهای خویش در هر زمان ، وحال واحوالات خویش پرداخته است لحظاتی را ثبت کرده که گویا غمگین ، خوشحال ، سرشار از عشق ، ناامیدی ویا سرشار از امید بوده است ومی توان با ابعاد مختلف شخصیت وی تا حدودی آشنا شد.


December, 31 2016

Older Entry صفحه نخست Newer Entry

_ Web design for artists | 2018